The eternal call of grace
 
Ach, zweifle doch nicht;
  Ah,       doubt          however  not;
     sei nur aus Gott geborn,
         be     only     from   God     born,
So bist du ewiglich
  Then   are   you  eternally
     zum Leben auserkorn.
          to         life            chosen.